Tillbaka
Produktkatalog Särskild vikt lades vid att rapportens layout och utseende gjordes på så sätt att den överensstämde med kundens grafiska profil. All data i produktkatalogen som produktbild, informationstext samt data kring exempelvis mjölktyp, land och distrikt hämtas direkt från affärssystemet. Så fort data ändras i affärssystemet (nya produkter tillkommer eller befintliga tas bort, texter uppdateras etc) ändras per automatik även innehållet i produktkatalogen.
Kunden var i behov av att kunna skicka ut produktkatalog över hela eller delar av sitt sortiment till nya och befintliga kunder. Tidigare hade detta inneburit ett stort arbete som löstes manuellt genom exempelvis Excel och Word.
Fakturastatistik - Korstabulering Genom att klicka i en av grupperingsrutorna ritas rapporten om och statistiken visas utifrån vald gruppering, till exempel fakturakund, produkt eller säljare. Försäljningsdata hämtas direkt från affärssystemet och uppdateras löpande för varje ny kundfaktura som skapas i systemet.
Kunden önskade på ett enkelt sätt få en överblick av hur försäljningen såg ut månadsvis utifrån kund, kundkategori, produkt eller säljare.
Rapport för kvalitetssäkring En bild säger mer än tusen ord. Det finns möjligheter att visa data i form av exempelvis grafer, stapel- eller cirkeldiagram.
Kunden genomför regelbundna kontrollvägningar av färdigproducerade produkter för att säkerställa att dessa håller rätt vikt. Vägningarna sammanställs och presenteras i rapporten i form av en tabell med snittvikten vecka-för-vecka samt med grafik.
Uppföljning av händelser Genom att klicka i en grupperingsruta i rapportens förhandsgranskning ändras rapportens layout. Detta möjliggör att rapporten grupperas utifrån exempelvis anställd eller produkt. I denna rapport motsvarar varje rad en registrerad händelse. Det kan till exempel vara då råvara inlevererats i produktion eller då den kasserats. Varje händelse registreras och finns även sökbar i Digrad Business. Rapporten kan även sorteras utifrån exempelvis klockslag eller kvantitet genom att användaren klickar på kolumnrubrik. De parametrar rapporten skapas utifrån gör det möjligt att avgränsa rapporten genom att ange exempelvis viss anställd, enskild produkt eller produkter inom en viss varugrupp. Det går även att summera samtliga händelser, till exempel utifrån antal eller total kvantitet.
Hos kunden inlevereras råvaror från lager till produktionen på natten, för att därefter användas vid morgondagens produktion. Lagerchefen finns inte på plats då men använder rapporten på morgonen för att få en översikt över det arbete som pågått under natten. Varje ”inkast” av råvara till produktionen registreras med tidpunk, vem som utfört handlingen, kvantitet, med mera; vilket möjliggör uppföljning.
Fakturastatistik - Täckningsbidrag Det finns alternativ som möjliggör att fakturastatistiken grupperas på till exempel dokumentnummer (fakturanummer), produkt, fakturakund, eller kundkategori. Alternativ för att bestämma om fakturastatistiken ska visas ned på fakturarad-nivå eller summeras utifrån vald gruppering. Marginalbelopp och marginalprocent för varje enskild fakturarad beräknas antingen från det standardpris (kalkylpris) som finns registrerat för produkten, alternativt från det faktiska priset från leverantörsfakturan; om denna matchats mot inleverans.
En rapport som många av våra kunder uppskattar är en med fakturastatistik och dess täckningsbidrag. Den är en väldigt användbar och kraftfull vid löpande avstämningar och uppföljning.